Rugăciuni

1. Ave Maria - Bucură-te, Marie
    Bucură-te, Marie, cea plină e har, Domnul este cu tine; binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus.
    Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

2. Bucură-te, Regină
    Bucură-te, Regină, Maica milei, viața, mângâierea și nădejdea noastră, bucură-te!
    Către tine strigăm, surghiuniții fii ai Evei; către tine suspinăm, gemând și plângând în această vale de lacrimi. Așadar, Mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi milostivi și, după surghiunul acesta, arată-ni-l pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tău, o, milostivă, o, blândă, o, dulce Fecioară Marie!

3. Rugăciunea Sf. Bernard
    Adu-ți aminte, o, preablândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul și mijlocirea ta. Însuflețit de această încredere, alerg la tine, o, Maică, Fecioara fecioarelor. La tine vin și stau gemând înaintea ta ca un păcătos.
    Maica Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele, ci auzi-mă cu milă și ascultă-mă. Amin.

4. Consfințire la Preacurata Fecioară Maria
    O, fericită și preablândă Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Marie, nemărginit ocean de bunătate, Fiică a Marelui Rege, Regina îngerilor, Mama tuturor credincioșilor, mă arunc în brațele îndurării tale, încredințându-ți astăzi și pentru toate zilele vieții mele trupul și sufletul meu, toate faptele, gândurile, dorințele, cuvintele și hotărârile mele, viața mea întreagă și clipa din urmă, pentru ca, prin rugăciunile tale, toate să fie îndreptate spre bine, după voința preaiubitului tău Fiu, Domnul nostru Isus Cristos. Fii pentru mine, preasfânta mea Stăpână, ajutor și mângâiere în fața vicleniilor și curselor străvechiului vrăjmaș și ale tuturor dușmanilor mei.
    Binevoiește a-mi dobândi de la Fiul tău iubit, Domnul nostru Isus Cristos, harul de a mă împotrivi cu tărie ispitelor lumii, ale trupului și ale diavolului, și de a păstra necontenit hotărârea fermă de a mă feri de păcat și de a rămâne statornic în slujirea ta și a Fiului tău preaiubit.
    Te mai implor, Preasfânta mea Stăpână, să-mi dobândești adevărata ascultare și smerenie a inimii. Să recunosc sincer ca sunt un biet păcătos slab, o făptură care nu este în stare să facă binele și nici măcar să reziste la necontenitele atacuri ale dușmanului, fără harul și ajutorul Creatorului meu și fără sfintele tale rugăciuni.
    Dobândește-mi, te rog, preablânda mea Stăpână, o statornică puritate a sufletului și a simțurilor, ca să pot sluji în curăția inimii și a trupului pe Fiul tău preaiubit și pe tine.
    Dobândește-mi de la Fiul tău sărăcia de bunăvoie, împreună cu răbdarea și liniștea sufletească, așa încât să-mi pot îndeplini îndatoririle stării mele și să pot lucra la mântuirea mea și a aproapelui meu.
    Preablândă Stăpână, dobândește-mi, te rog, dragoste adevărată; să-l iubesc pe Fiul tău preasfânt, Domnul nostru Isus Cristos, din toată inima și, după el, pe tine, mai presus de toate; să-l iubesc pe aproapele pentru Dumnezeu și în Dumnezeu și astfel să mă bucur de binele lui, să mă întristez de răul lui, să nu disprețuiesc și să nu judec cu temeritate pe nimeni și să nu mă socotesc mai presus de nimeni.
    Regina cerului, fă ca inima mea să fie mereu pătrunsă și de frică și de iubire pentru Fiul tău preabun. Să aduc pururi mulțumire pentru binefacerile nemărginite cu care am fost copleșit, nu pentru meritele mele, ci din bunătatea lui; să-mi mărturisesc sincer păcatele și să fac cu adevărat pocăință pentru ele, ca să mă învrednicesc de harul și de îndurarea lui.
    Te mai rog și ca, la sfârșitul vieții, tu, Mamă neasemuită, Poarta cerului și mijlocitoarea păcătoșilor, să nu îngădui ca eu, nevrednicul tău slujitor, să mă abat de la sfânta credință; vino atunci cu toată iubirea și cu toată îndurarea ta să mă ajuți și să mă aperi de duhurile rele.
    Să-mi pun speranța în Patima slăvită a Fiului tău binecuvântat și în mijlocirea ta, și nimic să nu-mi poată smulge această speranță. Dobândește-mi de la Fiul tău iertarea păcatelor. Dă-mi să mor în iubirea ta și a lui și călăuzește-mă pe drumul mântuirii veșnice. Amin. (Sfântul Toma d'Aquino)

5. Formula de consfințire la Inima Neprihănită a Mariei
(compusă de Sf. Părinte Papa Piu al XII-lea)
    Regina preasfântului Rozariu, ajutorul creștinilor, scăparea neamului omenesc, biruitoare în toate bătăliile lui Dumnezeu, noi ne aruncăm în genunchi înaintea tronului tău, siguri fiind că vom dobândi milă și vom primi haruri, ajutorul necesar și apărare în nenorocirile actuale, nu pentru meritele noastre, în care nu ne încredem, ci numai pentru marea bunătate a Inimii tale de Mamă.
    Ție, Inimii tale Neprihănite, ne încredințăm și ne consfințim în acest ceas greu din istoria neamului omenesc, nu numai în unire cu Sfânta Biserică, trupul mistic al lui Isus, care suferă și sângerează în atâtea locuri și e chinuită în atâtea moduri, ci și cu întreaga lume sfâșiată de aprige neînțelegeri, arsă de focul urii, victimă a propriei sale nelegiuiri.
    Fie-ți milă de atâtea ruini materiale și morale, de atâtea dureri, de atâtea suflete necăjite de tați, mame, soții, frați și copii nevinovați, de atâtea vieți curmate în floarea tinereții, de atâtea trupuri sfâșiate în îngrozitorul măcel, de atâtea suflete chinuite și în luptă cu moartea, de atâtea alte suflete în primejdie de a se pierde pe vecie!
    Tu, o, Maica milei, dobândește-ne de la Dumnezeu pacea! Dar, mai înainte de toate, dobândește-ne acele haruri care pregătesc, înfăptuiesc și asigură pacea!
    Regina păcii, roagă-te pentru noi și dă lumii cuprinse de război pacea după care suspină popoarele, pacea adevărată, pacea în duhul dreptății și al dragostei lui Cristos.
    Dă-le pacea armelor și pacea sufletelor, pentru ca Împărăția lui Dumnezeu să se răspândească în liniște pe fața pământului.
    Ia sub ocrotirea ta pe necredincioși și pe cei ce sunt încă în întunericul morții. Dă-le lor pacea și fă să răsară pentru ei Soarele adevărului și să poată repeta împreună cu noi, înaintea unicului Mântuitor al lumii: "Mărire lui Dumnezeu întru cei de sus și pe pământ, pace oamenilor de bunăvoință" (Luca 2, 14).
    Dă pace și popoarelor aflate departe de Biserica Fiului tău din greșeală sau neînțelegere și mai ales acelor care au către tine o evlavie deosebită și la care nu există casă unde să nu se fi ținut în cea mai mare cinste icoana ta (astăzi poate ascunsă și păstrată pentru zile mai bune). Adu-le pe toate la unicul staul al lui Cristos, sub unicul și adevăratul Păstor. Dobândește pace și libertate depline Bisericii Sfinte a lui Dumnezeu, oprește puhoiul noului păgânism ce se revarsă în lume. Aprinde în credincioși dragostea față de sfânta curăție, de practica vieții creștinești și zelul apostolic, pentru ca poporul care slujește lui Dumnezeu să crească în merit și în număr.
    În sfârșit, după cu Biserica și neamul omenesc au fost consfințite Inimii preasfinte a lui Isus, pentru ca punând în El orice nădejde, El să fie semn și garanție a biruinței și mântuirii, tot așa și noi ne consfințim acum pe veci ție, Inimii tale Neprihănite, o, Maica noastră și Regina lumii, pentru ca dragostea și ocrotirea ta să grăbească triumful Împărăției lui Dumnezeu și toate neamurile, împăcate între ele și cu Dumnezeu, să te proclame FERICITĂ și, de la un capăt la altul al pământului, să intoneze împreună cu tine veșnicul "Magnificat" - "Preamărește sufletul meu pe Domnul". Imnul de slavă, de iubire și de recunoștință adus Inimii preasfinte a lui ISUS, în care singur pot să afle Adevărul, Viața și Pacea.
Amin.

6. Pentru Biserică și pentru lume
    Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Marie, Maica Bisericii, ție îți încredințăm întreaga Biserică.
    Pe tine, Ajutorul episcopilor, te rugăm să-i aperi și să-i întărești pe episcopi în misiunea lor apostolică, precum și pe preoții, călugării și laicii care îi ajută în munca lor grea.
    În clipa morții sale răscumpărătoare, dumnezeiescul tău Fiu te-a dat ucenicului său iubit ca Mamă: adu-ți aminte de poporul creștin, care se încredințează ție.
    Adu-ți aminte de toți fiii tăi: du rugăciunile lor la Dumnezeu, păstrează-le neștirbită credința, întărește-le speranța, înflăcărează-le iubirea.
    Adu-ți aminte de cei aflați în strâmtorări, în lipsuri și în primejdii, de cei prigoniți... Dăruiește-le tărie și grăbește clipa mult-doritei eliberări.
    Privește cu bunătate la frații noștri despărțiți și dăruiește-ne unirea, Tu care l-ai născut pe Cristos, puntea de unire între Dumnezeu și oameni.
    Lăcaș al luminii neumbrite și neprihănite, roagă-l pe Fiul tău, Mijlocitorul împăcării noastre cu Tatăl, să ierte cu îndurare greșelile noastre și să îndepărteze dintre noi orice dezbinare, dând sufletelor noastre bucuria dragostei frățești.
    Inimii tale Neprihănite, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, îi încredințăm întregul neam omenesc. Du-l la cunoașterea singurului și adevăratului Mântuitor, Isus Cristos, îndepărtează toate nenorocirile pe care păcatul le aduce asupra lui și dăruiește-i pacea rod al adevărului, al libertății și al iubirii.
    Fă ca Biserica întreagă să înalțe către Dumnezeul îndurărilor imnul de laudă și mulțumire, imnul de bucurie și veselie, căci lucruri mari a făcut Domnul prin tine, o milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Marie!
Amin.
(cf. Papa Paul al VI-lea, Rugăciune la încheierea Conciliului Vatican II)

7. Rugăciunea dictată de Sf. Fecioară pt. Medalia Miraculoasă

"O, Marie, zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine."Texte preluate din cartea de rugaciuni si din "Inima Neprihanita a Mariei" - edit. Serafica